prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. nar. 9. 12. 1951 v Trenčíně, dětský lékař a onkolog

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. nar. 9. 12. 1951 v Trenčíně, dětský lékař a onkolog

Dětský lékař a onkolog

V roce 1995 obhájil habilitační práci na téma: “Mechanizmy lékové rezistence u akutní lymfoblastické leukémie” a získal atestaci z oboru klinická onkologie a v roce 2000 byl inaugurován profesorem pediatrie na UPJŠ v Košicích.

K jeho hlavním odborným zájmům patří klinické aspekty rezistence nádorových buněk na cytostatika, heterogenita nádorů, diagnostická, prognostická a prediktivní onkologie se zaměřením na dětský věk.

Byl členem výboru pediatrické společnosti JEP a místopředseda Pracovní skupiny pro dětskou hematologii ČR. Od roku 1979 pracuje na Dětské klinice Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci, z toho mnoho let vykonává funkci přednosty kliniky a proděkan KLF UP. Zájem o výzkum nádorových onemocnění a hledání nových prognostických a prediktivních znaků v onkologii ho vedl k myšlence založit na své klinice Laboratoř experimentální medicíny (www.lem.ocol.cz).

V roce 2006 byl jmenován hlavním koordinátorem Komplexního onkologického centra při FNOl (www.ocol.cz). Založil a nyní zastává funkci předsedy správní rady Nadace pro výzkum rakoviny ČR (www.vyzkumrakoviny.cz) a je zakladatelem Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí (www. sancecz.org). Je členem vědecké rady ministra zdravotnictví ČR.

Profesor Mihál se velkou měrou podílí na rozvoji moderní formy kurikula LF a svojí pedagogickou činností přispívá ke vzdělávání nových lékařů v rámci LF UP a PF UP v Olomouci a získal řadu ocenění za svou práci.

 

Sdílej