POSLÁNÍ

 

Nadace je založena k trvalé službě společensky užitečnému a veřejně prospěšnému účelu.

Nadace je založena k trvalé službě společensky užitečnému a veřejně prospěšnému účelu.

Účel nadace je následující: 

 • podpora vědy, výzkumu a vývoje v oboru biomedicíny se zvláštním akcentem na výzkum nádorových onemocnění
 • podpora vědy, výzkumu a vývoje v oblasti primární nebo sekundární prevence zhoubných novotvarů
 • podpora vědy, výzkumu a vývoje závažných civilizačních chorob, podpora prevence v oblasti lidského zdraví, zvláště pak prevence před zhoubnými novotvary a dalšími závažnými civilizačními chorobami
 • podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků v oboru biomedicíny, materiální podpora vědců v oboru biomedicíny, včetně poskytování studijních nebo pobytových stipendií pro zahraniční vědce
 • poskytování finančních odměn za mimořádné výzkumné výsledky a za nejlepší vědecké práce, zejména v rámci renomovaných výzkumných pracovišť v ČR, v rámci vědeckých a transferových konferencí atp.
 • podpora, organizování a poskytování záštity pro pacientské organizace aktivní v propagaci výzkumu nádorových onemocnění
 • podpora a provádění osvěty veřejnosti v prevenci před závažnými civilizačními chorobami
 • podpora a poskytování vzdělávání veřejnosti v oblastech prevence, specifik výzkumu a dalších oblastech

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada je statutárním orgánem nadace.  V současné době má 5 členů, kteří jsou ustanovováni zakladateli na funkční období 5 let. Správní rada se schází na svých zasedáních nejméně dvakrát ročně. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.

doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.

doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.

předseda správní rady nadace

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

místopředseda správní rady nadace

Za nadaci jedná samostatně předseda nebo místopředseda správní rady.

Do výlučné působnosti správní rady patří zejména:

 • vydat statut nadace a rozhodovat jeho změnách,
 • rozhodovat o snížení nebo zvýšení nadačního kapitálu,
 • schvalovat rozpočet na kalendářní rok a jeho změny,
 • schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu,
 • schvalovat podmínky a kritéria pro udělování nadačních příspěvků a rozhodovat o formě a výši poskytnutí nadačních příspěvků, atd.
MUDr. Petr Džubák, PhD.

MUDr. Petr Džubák, PhD.

člen správní rady nadace

MUDr. Josef Srovnal, PhD.

MUDr. Josef Srovnal, PhD.

člen správní rady nadace

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadace. Dozorčí rada má v současné době 3 členy, kteří jsou ustanovováni zakladateli na funkční období 5 let. Dozorčí rada zasedá dle potřeby. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Do působnosti dozorčí rady náleží zejména dohled nad řádnou činností nadace a jejich orgánů s ohledem na platné předpisy, nadační listinu, statut, případně další.

Mgr. Miroslav Dvořák, PhD.

Mgr. Miroslav Dvořák, PhD.

předseda dozorčí rady

Renata Hilšer

Renata Hilšer

členka dozorčí rady

JUDr. Beáta Zemková

JUDr. Beáta Zemková

členka dozorčí rady

ŘEDITEL

Správní rada Nadace zplnomocnila ředitele k jednání za Nadaci a činit veškeré právní úkony jménem Nadace.

Mgr. Peter Vanek

Mgr. Peter Vanek

ředitel Nadace

Nadační dokumenty a výroční zprávy

Statut Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika

Nadace usiluje o podporu vědy, výzkumu a vývoje v oboru biomedicíny se zvláštním akcentem na výzkum nádorových onemocnění, podporu vědy, výzkumu a vývoje v oblasti primární nebo sekundární prevence zhoubných novotvarů. Více informací zde.

 

Dokumenty k založení veřejné sbírky

Účelem veřejné sbírky, která byla povolena Krajským úřadem v Olomouci ode dne 12. 7. 2017 a to na dobu neurčitou je podpora výzkumu nádorových onemocnění. Změnu údajů v dokumentu veřejné sbírky naleznete zde.

Média o nás

Výroční zprávy Nadace

Sdílej