Pravidla pro přijímání finančních darů

Všeobecná pravidla pro příjem darů

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ Z ŘAD VEŘEJNOSTI A

PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika

(dále jen „Nadace“)

Sídlo: Hněvotínská 5, Olomouc, 779 00

IČO: 25832026

Nadace je zapsána ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 193, dnem 25. 2. 1999.

Nadace je právnickou osobou s působností v České republice i mimo ni a je založena na dobu neurčitou.

Nadace byla založena v roce 1997.

Kontakt: info@vyzkumrakoviny.cz

Účel a cíle Nadace:

Nadace je založena k trvalé službě společensky užitečnému a veřejně prospěšnému účelu. Účel Nadace je následující:

 1. podpora vědy, výzkumu a vývoje v oboru biomedicíny se zvláštním akcentem na výzkum nádorových onemocnění,
 2. podpora vědy, výzkumu a vývoje v oblasti primární nebo sekundární prevence zhoubných novotvarů,
 3. podpora vědy, výzkumu a vývoje závažných civilizačních chorob,
 4. podpora prevence lidského zdraví, zvláště pak prevence před zhoubnými novotvary a dalšími závažnými civilizačními chorobami,
 5. podpora výchovy a dalšího vzdělávání odborníků v oboru biomedicíny,
 6. materiální podpora vědců v oboru biomedicíny, včetně poskytování studijních nebo pobytových stipendií pro zahraniční vědce, dále poskytování finančních odměn za mimořádné výzkumné výsledky a za nejlepší vědecké práce, zejména v rámci renomovaných výzkumných pracovišť v ČR, v rámci vědeckých a transferových konferencí atp.,
 7. podpora, organizování a poskytování záštity pro pacientské organizace aktivní v propagaci výzkumu nádorových onemocnění
 8. podpora a provádění osvěty veřejnosti v prevenci před závažnými civilizačními chorobami,
 9. podpora a poskytování vzdělávání veřejnosti v oblastech prevence, specifik výzkumu a dalších oblastech.

Veřejná prospěšnost:

Účelem Nadace je podpora obecného blaha ve smyslu podpory shora uvedených společenských veřejně prospěšných činností.

 1. DEFINICE POJMŮ

NADACE je právnická osoba založená podle zákona k trvalé službě společensky prospěšné. Jejím cílem je získávat finanční prostředky na podporu účelu, pro který byla založena. Získané finanční prostředky Nadace přerozděluje dalším fyzickým nebo právnickým osobám a naplňuje tak účel, pro který byla založena, tj. podporuje výzkum nádorových onemocnění v České republice.

DAR je finanční obnos darovaný nadaci dárcem na účet Nadace.

DÁRCE je fyzická nebo právnická osoba dobrovolně podporující Nadaci formou jednorázového plnění, nebo opakovaného poskytování finančních prostředků na účet Nadace, tj. daru ve smyslu zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve smyslu pozdějších předpisů.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK je finanční obnos poskytnutý fyzické nebo právnické osobě účelově na podporu její výzkumné činnosti nebo dalších činností v souladu s účely Nadace.

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU je fyzická nebo právnická osoba, jež nadaci požádala o poskytnutí příspěvku (grantu) a jíž byl nadační příspěvek (grant) rozhodnutím správní rady Nadace poskytnut.

 1. DÁRCI

Mezi pravidelné dárce Nadace patří zejména ti, kteří si uvědomují esenciální potřebu investic do výzkumu rakoviny, neboť bez výzkumu nebude léku. Podpora výzkumu rakoviny je jednou z nejlepších investic do zdraví.

Nadace spravuje tzv. dárcovskou základnu, komunikuje s pravidelnými dárci, informuje je o novinkách ve vědě a výzkumu nádorových onemocnění, pořádá vzdělávací a osvětové akce pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Dárcům je při poskytnutí daru vystaven doklad potvrzující přijetí daru (např. pro účely daňových úlev), popř. je sepsána darovací smlouva.

 1. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Dárci mohou nadaci pomoci svými peněžitými dary takto:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webových stránkách Nadace vyzkumrakoviny.cz,
 • bezhotovostně platební kartou VISA, nebo MasterCard na webových stránkách Nadace vyzkumrakoviny.cz,
 • přímým vkladem na účet Nadace  2901516003 / 2010 (veřejná sbírka na podporu výzkumu rakoviny),
 • dárcovskou sms (DMS).

Dárci mohou přispívat pravidelně libovolným obnosem; minimální ani maximální výše daru není stanovena. Darováním se dárce nezavazuje k žádnému dalšímu či jinému plnění.

 1. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Poskytování nadačních příspěvků se řídí:

 • zákonem č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve zněí pozdějších předpisů
 • nadační listinou Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika (nadační listina je uložena ve Sbírce listin nadačního rekstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 193)
 • statutem Nadace (statut Nadace je zveřejněn na webových stránkách Nadace vyzkumrakoviny.cz a na úřední desce Nadace v jejím sídle na adrese: Hněvotínská 5, Olomouc)

Nadační příspěvky jsou poskytovány zásadně pouze osobám, jež požádaly o poskytnutí příspěvku (grantu) a jimž byl nadační příspěvek (grant) rozhodnutím správní rady Nadace poskytnut. Správní rada Nadace je složena z odborníků, kteří jsou kapacitami ve svém oboru. Správní rada vždy posuzuje záměr poskytnout nadační příspěvek s ohledem na celospolečenský přínos dané výzkumné nebo další aktivity a vždy v souladu s cíli Nadace. Více informací na www.vyzkumrakoviny.cz

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDA

Osobní uúdaje dárců je Nadace povinna zpracovávat ze zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do výročních zpráv. Požádá-li dárce o to, aby nebyl uveden ve výroční zprávě, Nadace dárci vyhoví.

Osobní údaje dárců jsou zpracovávány v souladu s GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje příjemců nadačního příspěvku je Nadace povinna zpracovávat ze zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do výročních zpráv. Požádá-li příjemce nadačního příspěvku v hodnotě do 10 000,-Kč o to, aby nebyl uveden ve výroční zprávě, Nadace příjemci nadačního příspěvku vyhoví.

Osobní údaje příjemců nadačního příspěvku jsou zpracovávány v souladu s GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nadace neposkytuje osobní údaje dárců ani příjemců nadačního příspěvku žádným třetím osobám.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dárce je povinen před poskytnutím finančního daru se řádně seznámit s těmito pravidly a samotným poskytnutím daru pak dárce stvrzuje, že se seznámil s účelem, pro který byla Nadace založena, a dále pak s těmito pravidly.

Příjemce nadačního příspěvku je povinen před převzetím nadačního příspěvku se řádně seznámit s těmito pravidly a samotným převzetím nadačního příspěvku dárce stvrzuje, že se seznámil s účelem, pro který mu byl Nadací nadační příspěvek poskytnut, a dále pak s těmito pravidly.

Příjemce nadačního příspěvku stvrzuje, že údaje, které uvedl v žádosti o nadační příspěvek jsou pravdivé a úplné.

Tato Pravidla pro přijímání finančních darů z řad veřejnosti a pro poskytování nadačních příspěvků jsou platná od 1. 1. 2018 a jsou v aktuálním znění zveřejněna na webových stránkách Nadace www.vyzkumrakoviny.cz a na úřední desce Nadace v jejím sídle na adrese: Hněvotínská 5, Olomouc.

V Olomouci dne 1. 1. 2018

Mgr. Peter VANEK, v.r.

ředitel Nadace

Sdílej