Ochrana osobních údajů (GDPR)

Záleží nám na tom, abyste měli jistotu zabezpečení vašich osobních údajů.

Vážení návštěvníci webových stránek https://www.vyzkumrakoviny.cz,

přijměte, prosím, následující informace a poučení o ochraně vašich osobních údajů v rámci užívání webových stránek a e-shopu NADACE PRO VÝZKUM RAKOVINY ČESKÁ REPUBLIKA dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle zákona č.110/2019 Sb., o. zpracování osobních údajů. Ochrana vašeho soukromí je pro nás prioritou. Dbáme na bezpečnost našeho interního elektronického systému i na výběr partnerů nebo subdodavatelů, se kterými spolupracujeme.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 1. Pro účely užívání webových stránek a e-shopu Nadace https://www.vyzkumrakoviny.cz můžeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje:
 2. jméno a příjmení,
 3. adresu bydliště,
 4. e-mailovou adresu,
 5. mobilní telefonní číslo.
 6. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje.
 7. Kdykoli navštívíte naše webové stránky https://www.vyzkumrakoviny.cz, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server identifikační data (IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka). Naše stránky používají tzv. cookies, a to výhradně v nezbytné míř
 8. Jsou-li na našich webových stránkách https://www.vyzkumrakoviny.cz zveřejněny jakékoli fotografie osob, jsou zveřejněny vždy s výslovným souhlasem těchto osob.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem vašich osobních údajů je NADACE PPRO VÝZKUM RAKOVINY ČESKÁ REPUBLIKA, se sídlem Hněvotínská 1333/5, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 70979391, zapsaná v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. N 193 (dále jen „Nadace“).
 2. Osobou odpovědnou za ochranu vašich osobních údajů v naší Nadaci je tzv. „Pověřenec“ (anglický ekvivalent: „Data Protection Officer“), kterým je ředitel Nadace.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME A UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely užívání webových stránek a e-shopu na internetové URL adrese https://www.vyzkumrakoviny.cz, kdy vaše osobní údaje potřebujeme pro:
 2. záznamy o poskytnutých darech pro účely interní, účetní a daňové evidence,
 3. vedení nezbytné komunikace s vámi,
 4. vystavování daňových dokladů, daňových potvrzení, osvědčení, diplomů, děkovných listů a jiných dokumentů, např. písemných dobrozdání na vaše vyžádání.
 5. Osobní údaje nezpracováváme ani neuchováváme pro účely přímého ani následného marketingu.

JAK A KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Vaše osobní údaje budou z naší strany uchovávány v elektronické podobě na našem serveru, který je řádněchráněn a spravován dle platných právních předpisů.
 2. Nepoužíváme žádné další softwarové nástroje jako Java Applets, Active X Controls apod.

PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT A UCHOVÁVAT

 1. Vaše osobní údaje budou z naší strany zpracovávány a uchovávány výlučně po nezbytně nutnou dobu.
 2. V případě osobních údajů dárců uchováváme osobní údaje po dobu nařízenou platnými právními předpisy pro účely uvedení povinných informací ve výročních zprávách (zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a dále pro účely vedení povinné účetní a daňové evidence (účetní a daňové právní předpisy).
 3. V případě osobních údajů uživatelů e-shopu uchováváme osobní údaje po dobu nařízenou účetními a daňovými právní př
 4. Pominou-li reálné či zákonné důvody pro zpracovávání či uchovávání vašich osobních údajů, nebudeme již vaše osobní údaje nijak zpracovávat a uchovávat a budou z našeho serveru trvale odstraněny.
 5. Stejně tak budou vaše osobní údaje odstraněny z jakýchkoli jiných análů, jako jsou SW programy, které používáme pro administrativní činnost Nadace (např. MS Office), nebo tištěné dokumenty, s kterými pracujeme při administrativní činnosti.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEZPŘÍSTUPŇUJEME TŘETÍM OSOBÁM

 1. V žádném případě nezpřístupňujeme vaše osobní údaje třetím osobám.
 2. K vašim osobním údajům máme přístup pouze my a náš dodavatel IT služeb, se kterým máme podmínky ochrany osobních údajů právně ošetřeny.

JAKÁ JSOU VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

 1. Na vyžádání vám zašleme individualizovanou informaci o zpracování vašich osobních údajů z naší strany.
 2. Na žádost vaše osobní údaje rovněž můžeme opravit.
 3. V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, vaše osobní údaje odstraníme, nebude-li vám problém z naší strany k vaší spokojenosti vysvětlen.
 4. Vždy máte možnost a zákonné právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
 5. Máte rovněž právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.
 6. Udělíte-li souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete souhlas kdykoli odvolat. Pro úplnost dodáváme, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Komunikačním kanálem je pro tento případ e-mailová adresa: info@vyzkumrakoviny.cz. Odstranění vašich osobních údajů na vaši žádost vám vždy písemně potvrdíme.

Pro jakékoli vaše dotazy, připomínky, podněty či námitky jsme tu pro vás na e-mailové adrese: info@vyzkumrakoviny.cz.

Sdílej