Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Udělujete souhlas NADACI PPRO VÝZKUM RAKOVINY ČESKÁ REPUBLIKA, se sídlem Hněvotínská 1333/5, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 70979391 (dále jen „NADACE“), aby zpracovávala tyto vaše osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. e-mailová adresa,
 3. mobilní telefonní číslo,
 4. aktuální místo pobytu v rámci kraje,
 5. informace, s čím se léčíte (vztahuje-li se na vaši osobu),
 6. pracovní pozice v rámci neziskové organizace (vztahuje-li se na vaši osobu),

a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle zákona č.110/2019 Sb., o. zpracování osobních údajů.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME A UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

 1. Shora uvedené osobní údaje budou z naší strany zpracovávány za účelem vaší účasti na konferenci ONKO PACIENT 2023 (dále jen „konference“), zejména za účelem přípravy konference ve vztahu k účastníkům konference, přednášejícím a odborným hostům konference, kdy potřebujeme znát vaše aktuální místo pobytu v rámci kraje a s čím se léčíte, abychom mohli lépe nasměrovat odborná témata přednášek a diskuzí a „ušít vám obsah konference na míru“.
 2. Vaše osobní údaje potřebujeme rovněž pro účely vedení komunikace s vámi ve věcech organizačních.
 3. Osobní údaje nezpracováváme ani neuchováváme pro účely přímého ani následného marketingu.
 4. S ohledem na skutečnost, že účast na konferenci je bezplatná, neuchováváme osobní údaje ani na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních právní předpisů.

JAK A KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

 1. Vaše osobní údaje budou z naší strany uchovávány v elektronické podobě na našem serveru, který je řádně chráněn a spravován dle platných právních předpisů.
 2. Kdykoli navštívíte naše webové stránky https://www.vyzkumrakoviny.cz, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server identifikační data (IP adresa), a to v souladu se zákonem. Naše stránky používají tzv. cookies, a to pouze v nezbytné míře dovolené zákonem.
 3. Nepoužíváme žádné další softwarové nástroje jako Java Applets, Active X Controls apod.

PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT A UCHOVÁVAT:

 1. Vaše osobní údaje budou z naší strany zpracovávány a uchovávány výlučně po nezbytně nutnou dobu, de facto do okamžiku skončení konference.
 2. Po skončení konference nebudeme již vaše osobní údaje potřebovat a budou z našeho serveru trvale odstraněny.
 3. Stejně tak budou vaše osobní údaje odstraněny z jakýchkoli jiných PC programů, které používáme pro přípravu konference, např. MS Office, dále např. z tištěných dokumentů jako jsou seznamy účastníků, účastnické jmenovky atp.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEZPŘÍSTUPŇUJEME TŘETÍM OSOBÁM:

 1. V žádném případě nezpřístupňujeme vaše osobní údaje třetím osobám.
 2. K vašim osobním údajům máme přístup pouze my a náš dodavatel IT služeb, se kterým máme podmínky ochrany osobních údajů právně ošetřeny.

JAKÁ JSOU VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA:

 1. Na vyžádání vám zašleme individualizovanou informaci o zpracování vašich osobních údajů z naší strany.
 2. Na žádost vaše osobní údaje pro účely účasti na konferenci rovněž můžeme opravit.
 3. V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, vaše osobní údaje odstraníme, nebude-li vám problém z naší strany k vaší spokojenosti vysvětlen.
 4. Vždy máte možnost a zákonné právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
 5. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Komunikačním kanálem je pro tento případ e-mailová adresa: info@vyzkumrakoviny.cz. Odstranění vašich osobních údajů na vaši žádost vám vždy písemně potvrdíme.
 6. Vaše registrace na účast na konferenci tím bude zrušena a osobní údaje trvale odstraněny, jak jest uvedeno shora. Pro úplnost dodáváme, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pro jakékoli vaše dotazy, připomínky, podněty či námitky jsme tu pro vás na e-mailové adrese: info@vyzkumrakoviny.cz.

Sdílej