V posledním čísle jednoho z nejrespektovanějších lékařských časopisů, The New England Journal of Medicine, byla publikovaná průlomová práce o účinnosti nového léčiva Larotrectinibu u pacientů s různými typy nádorů, které obsahují fúzní gen NTRK1, NTRK2 anebo NTRK3. Geny NTRK kódují tři neurotrofní receptorové tyrozin kinázy (TRKA, TRKB a TRKC), vnitrobuněčné enzymy podílejících se na buněčné proliferaci a karcinogenezi. Gen NTRK se v procesu přeměny normální buňky v nádorovou spojí s jiným genem a vznikne tak normálně se nevyskytující fuzní protein s novou funkcí, který se vymyká kontrole a nutí buňku k nekontrolovanému růstu. Tato porucha se nachází asi u 1% nádorů různého orgánového původu od dětí až po dospělé. Podání Larotrectinibu pacientům s touto raritní genetickou anomální v nádorových buňkách vedlo k mimořádně vysokému počtu klinických odpovědí (75-80%), z toho 1 rok od začátku léčby přetrvávala klinická odpověď u 71% nemocných a 55% pacientů v léčbě pokračovalo. Larotrectinib byl velmi dobře snášen, žádný z pacientů léčbu neukončil z důvodu závažných nežádoucích účinků.

Proč jsou závěry právě této studie tak významné? Valná většina pacientů dostává léčbu podle orgánového původu nádorového onemocnění (například karcinom prsu) a podle jeho klinického stádia, které determinuje rozsah postižení organismu nádorem. V případě tohoto TRK inhibitoru se indikace k terapii prováděla na základě molekulárního profilu nádoru a nikoliv podle jeho původu. Studie tak ukazuje, že biologická charakteristika nádoru (typ mutace, genové přestavby, delece, amplifikace a podobně) může být více rozhodující pro léčbu než jeho orgánový původ. Prvním léčivem registrovaným primárně na základě biologických znaků (biomarkerů) bez omezení na histologický tip nádoru byl nivolumab. Je to protilátka stimulující imunitní odpověď, která je účinná u všech typů nádorů s poruchou DNA stability a tudíž s vysokým počtem nádorových antigenů, které může imunitní systém pacienta rozpoznávat a eliminovat společně s tumorem. Oba příklady nových léčiv ukazují, jakou cestou se bude personalizované protinádorová léčba v budoucnosti ubírat – směrem k zacílení konkrétní genové poruchy napříč různými typy nádorů.

 

Sdílej