V médiích se každou chvíli objevují články, popisující alternativní způsoby v boji proti rakovině. Přinášejí naději, že je možno udělat pro vyléčení něco více, než co umí lékařská věda a naše zdravotnictví. Většinou se jedná o tvrzení bez důkazů a způsob, jak finančně parazitovat na obtížné situaci nemocných a jejich rodin. Jak však rozlišit falešnou zprávu, fake news od reálné naděje?

Život se závažnou chorobou jakou je rakovina je obtížný. Ve chvíli, kdy pacient nebo jeho nejbližší dojdou k názoru, že se jim lékař dostatečně nevěnuje nebo léčba nesplňuje jejich očekávání, mohou se alternativní způsoby léčby jevit jako východisko nebo pověstné stéblo k ukotvení naděje.

Pokud to nepomůže, alespoň to neuškodí?

Pokud si myslíte, že přírodní nebo přirozená léčba nemůže uškodit, jste na omylu. I přírodní látky jsou chemikáliemi, které mají své chemické vzorce, a které jsou vyrobitelné synteticky. Některé přírodní látky jsou silné jedy (ricin, botulin), jiné přírodní látky se jako jed chovají, když jsou podány zároveň s nějakým léčivem. Pokud chcete spolu s protinádorovou léčbou, předepsanou onkologem, pobírat i léčbu alternativní, vždy se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Nenávratné investice

Rodina se snaží nemocnému pomoci, seč může. To se projevuje i tlakem na to, aby vyzkoušel alternativní léčbu (například odletěl na léčení za šamanem do Mexika). Jakákoliv alternativní léčba, která nabízí mnohem více než léčba lékařská, je s vysokou pravděpodobnostní falešnou nadějí. Falešná naděje má své náklady – časové, stresové, finanční, energetické. Pokud ztratíte čas zkoušením alternativ před započetím protinádorové léčby, doporučené lékařem, můžete propásnout čas, kdy je nádor léčitelný. Emoční ranou je, pokud zjistíte, že jste se nechali napálit.

V době Internetu, kde je většina informací cíleně manipulativních nebo mylných, není jednoduché rozlišit, co je o protinádorové léčbě pravda a co výmysl. Je však možné klást si cílené otázky, které člověka dovedou k racionální odpovědi. Mohou znít takto:

Je léčba dostupná v lékárnách?

Pokud je něco dostupné v lékárně a je to používáno podle návodu, nemělo by to škodit. Pokud je léčivo dostupné jen přes Internet, je už to samo o sobě podezřelé. Není znám toxický a farmaceutický profil (vedlejší účinky), způsob výroby, čistota.

Co je o léčbě naslibováno?

Pozorně si přečtete zdroj infomací , jestli náhodou není někde na konci malým písmem napsáno, že alternativní lék vlastně neléčí. Pokud se dočtete o úspěchu vědecké skupiny při hledání léku proti nějakému druhu rakoviny, nespoléhejte se na to, co píší žurnalisté. Chtějí zvýšit sledovanost (počet lajků), a proto volí přehnaná tvrzení, nekorespondující s informací, kterou dostali od vědců. Pokud si chcete sami nastudovat nové možnosti léčby a mít možnost klást svému lékaři cílené otázky, nastudujte zdroje, zmíněné níže.

Čím jsou úspěchy léčby podloženy?

Jedná se o dvojitě zaslepenou klinickou zkoušku anebo spíše „příběhy reálných pacientů“, kteří vůbec nemusejí být pacienty, ale dostali za dobrozdání zaplaceno? Reální pacienti publikují své příběhy zde:

http://healthtalk.org/young-peoples-experiences/cancer/topics

Pozor na stránky, které se tváří vědecky, mají tabulky a grafy, ale jen zastírají nedostatek reálných dat.

Byly kladné výsledky nezávisle ověřeny a zopakovány?

Kladné výsledky mohly být způsobeny nevědomým zkreslením při plánování nebo vyhodnocení experimentu, placebo efektem, náhodou místo příčinnou souvislostí. Nezávislé opakování zmenšuje riziko zkreslení. Při hodnocení léčiva je nutné používat kritické myšlení (které každou myšlenku nejdříve uchopí, důkladně logicky prozkoumá, porovná s opačnými názory a nakonec zaujme k problému konečné stanovisko):

https://en.testingtreatments.org/

Byla studie publikována ve vědeckém časopise?

Vědecký časopis je před otištěním oponovaný jinými vědci. Pokud jiní vědci najdou rozpor nebo chybu, článek je vrácen k doplnění pokusů nebo přepracování. Databáze abstraktů (výtažků) biomedicínským časopisů je dostupná zdarma online na adrese www.pubmed.com, plné verze článků jsou přístupné zde: http://europepmc.org/, rozbor aktuálních medicínských objevů je zde: https://www.nhs.uk/news/cancer/.

Co o léčbě říkají onkologičtí odborníci?

Onkologové mají s Vámi shodný cíl – chtějí Vás vyléčit. Pokud vám nějakou alternativní léčbu nedoporučují, poslouchejte jejich důvody. Současný stav vědění je sumarizován v systematických přehledových pracích. Systematické rešerše jsou v rámci „medicíny založené na důkazech“ nejvýznamnějším typem publikací. Jsou souhrnem všech dostupných studií (publikovaných i nepublikovaných), které jsou vhodné k zodpovězení určité klinické otázky. Usilují o vědeckou objektivitu při posuzování často kontroverzních názorů na daný klinický problém podle předem stanovených kritérií. Opírají se o přesné měřitelné metody, snaží se vyhnout publikačnímu zkreslení, posuzují kvalitu a praktickou využitelnost jednotlivých odborných prací.

www.cochrane.org

https://www.cebm.net/

https://www.york.ac.uk/crd/

Proběhly s léčivem klinické zkoušky?

Klinické zkoušky jsou rigorózním vědeckým způsobem testování, zda je léčba bezpečná a účinná. Klinické zkoušky mají 4 fáze, odpovídající na otázky:

  • Je to bezpečné? Testuje se na malém počtu zdravých dobrovolníků (n=30), zda léčivo nepůsobí toxicky.
  • Funguje to? Testuje se už na větším počtu dobrovolníků s rakovinou oproti placebu nebo dosavadní léčbě (n=200).
  • Opravdu to funguje? Testuje se na stovkách či tisících dobrovolníků s rakovinou, sledují se méně časté vedlejší účinky. Pokud potenciální lék projde třetí fází klinických zkoušek, může být registrovaný a začít se používat.
  • Změnilo se něco? Probíhá dlouhodobé monitorování a hodnocení.

Než farmaceutická firma dosáhne bodu, kdy může spustit klinické zkoušky, má za sebou vývoj v laboratořích, simulaci na počítači, testování na zkumavkových a živých modelech. I tak 90 % léčiv neprojde klinickými zkouškami a nikdy není registrováno.

Pokud splňujete podmínky, stanovené organizátorem klinické zkoušky, můžete se do ní přihlásit.

https://clinicaltrials.gov/

http://www.who.int/ictrp/search/en/

Sdílej